Business English 1

V spolupráci s PaedDr. Evou Gáboríkovou, PhD., M.A., sme pre Vás v časopise Úspešná podnikateľka pripravili sériu tém z oblasti obchodnej korešpondencie, pre Vaše úspešné obchodné rokovania.

Business English 1

Vzorové príklady:

 

Ďakujeme Vám za Váš list zo dňa 2.7.2014.

We thank you for your letter dated 2nd July 2014/of 2nd July 2014.

 

Odvolávame sa na Váš list zo dňa 11.3.2015, v ktorom ste nás požiadali o zmenu pokynov.

We refer to your letter of 11thMarch 2015 in which you asked us to change the instructions.

 

Oznámte nám svoje pripomienky, aby sme ich mohli zapracovať do predkladaného návrhu.

Let us know your comments to be able to incorporate them into a submitted proposal.

 

Po posúdení Vašich námietok Vám musíme oznámiť, že potvrdzujeme závery nášho pôvodného

stanoviska.

After considering your comments/Taking into account your comments we have to inform you that we

confirm the conclusions of our original position.

 

Práve sme dostali Vaše pokyny v záležitosti . . . . . . . . .

We have just received your instructions concerning . . . . . . . . .

 

Vzhľadom na naliehavosť prípadu Vás prosíme o okamžitú odpoveď.

With reference to the urgency of the case we would like to ask you for immediate reply/to reply as soon as possible.

 

Na základe podpísanej dohody ospolupráci si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie Vášho návrhu na konečné riešenie tohto prípadu.

Based on the signed agreement on cooperation we would like to ask you to submit your proposal for a final solution of this case.

 

Zdroj: Translation Exercises of Professional Sentences from Official Letters and Emails for Everyone, PaedDr. Eva Gáboríková