Ochrana osobných údajov

  1. Záujemca udeľuje Združeniu žien v podnikaní potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje Združeniu žien v podnikaní (po premenovaní na Združenie podnikateliek a manažériek) tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.
  2. Združenie žien v podnikaní spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkom podujatí, členkám združenia, obchodným partnerom, to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe,  oboznámení Členky, sympatizantky, záujemkyne s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania newslettrov, pozvánok a podujatí. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. 
  3. Združenie žien v podnikaní spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu, členky združenia, sympatizantky združenia, obchodného partnera  v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo. V prípade Právnickej osoby, obchodného partnera, členky združenia, krstné meno a priezvisko osoby, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e – mailovú adresu.
  4. V prípade, že si Záujemca, členka pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií, newsletterov, ponúk a pozvánok Združenie žien v podnikaní Združenia a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. členky združenia.  O zrušenie tejto služby môže Záujemca, členka, sympatizantka požiadať elektronickou poštou na adrese: office@zzvp.sk .
  5. Záujemca, členka, sympatizantka združenia môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: office@zzvp.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Združeniu žien v podnikaní (po premenovaní na Združenie podnikateliek a manažériek). Údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  6. Združeniu žien v podnikaní (po premenovaní na Združenie podnikateliek a manažériek) využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu, členky, sympatizantky združenia v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Združeniu žien v podnikaní (po premenovaní na Združenie podnikateliek a manažériek) a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom, členkám a sympatizantkám. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.