Podpora podnikania Turecko

Podpora pre ženy podnikateľky v Turecku:

Do Zákonníka práce boli pridané dva nové predpisy s cieľom podporiť zamestnanosť žien. Prvý z nich bol zavedený v roku 2008, s cieľom zaviesť zníženie odvodov sociálneho zabezpečenia pre zamestnávateľa, ak zamestná ženy. Odvody sú vyplácané Fondom poistenia v nezamestnanosti po dobu piatich rokov v ročne klesajúcich percentuálnych sadzbách. Druhý predpis bol zavedený v roku 2011. Stanovil, že ak zamestnávateľ zamestná nezamestnané osoby, ktoré sa zúčastnili programov odborného vzdelávania, odvody na sociálne zabezpečenie platené zamestnávateľom budú po určenú dobu tiež hradené Fondom poistenia v nezamestnanosti. Z výsledkov vyplynulo, že podiel pracujúcich žien ktoré mali prospech z týchto dotácií bolo 55%.

Na druhej strane, s cieľom zvýšiť zamestnanosť a podnikanie žien, sa zlepšila aktívna politika trhu práce a politika priemyslu. V nadväznosti na to sa podporuje flexibilita pracovania ako sú práca z domu, práca na čiastočný úväzok a práca na zavolanie.

Podnikanie žien je taktiež podporované rôznymi programami mikrofinancovania / mikroúvermi. Štátne banky poskytujú úvery s nízkymi úrokovými sadzbami pre ženy podnikateľky prostredníctvom špeciálnych kampaní. Niektoré súkromné ​​banky ponúkajú balíčky na podporu podnikania žien zo všetkých odborov zameraných na podporu a rast ich podnikania. Tieto balíčky sa skladajú z rôznych nástrojov, ako sú pôžičky, účty, kreditné karty, služby zahraničného obchodu, poisťovacie služby a služby e-obchodu.

Európska banka pre obnovu a rozvoj v spolupráci s Európskou úniou a tureckou vládou sa rozhodla vyčleniť 338 miliónov eur prostredníctvom tureckých bánk do podnikov v Turecku riadených ženami v

rámci nového programu "Financie a poradenstvo pre ženy v podnikaní". Program si kladie za cieľ financovať 15 000 podnikov riadených ženami po celom Turecku, a zároveň ponúka rôzne školenia a vzdelávacie služby, ktoré pomáhajú ženám riadiť ich podniky.

Benefity alebo garancie po materskej/rodičovskej dovolenke pri nástupe späť do práce:

Y.B.P: Legislatíva v Turecku garantuje platenú materskú dovolenku po dobu 16 týždňov, t.j. 8 týždňov pred pôrodom a 8 týždňov po ňom. V prípade narodenia dvojčiat a viac detí, sa materská predlžuje na 18 týždňov. Ochrana žien počas materskej dovolenky podľa tureckého práva je podobná niektorým európskym právnym systémom. Hoci je materská dovolenka ohraničená na určitú dobu, systém v Turecku dovoľuje predĺžiť ju na 6 mesiacov po ukončení štandardnej materskej (16/18 týždňov) s tým, že bude neplatená. Rozšírená materská dovolenka sa berie do úvahy pri výpočte odstupného, ale nie pri výpočte pravidelnej každoročnej platenej dovolenky.

Ak má zamestnankyňa záujem zostať v práci až do doby pôrodu, mala by predložiť od lekára potvrdenie o tehotenstve, že jej pri práci nehrozia žiadne zdravotné riziká. Po predložení tohto potvrdenia môže žena pracovať až do doby 3 týždňov pred plánovaným pôrodom. V tomto prípade dobu, ktorý strávi pracovaním pred pôrodom, môže čerpať ako materskú dovolenku po štandardných 8 týždňoch, na ktoré má nárok po pôrode.

V rámci tureckého systému nemá zamestnankyňa počas materskej dovolenky automaticky nárok na plnú náhradu mzdy. Počas tejto doby dostane zamestnankyňa len 2/3 plnej mzdy, ktorá bude vyplatená zo Sociálnej poisťovne.

Zamestnankyňa má nárok na návrat späť do zamestnania v ktorom pracovala pred materskou dovolenkou, s rovnakými pracovnými podmienkami.

Pomer práce na polovičný úväzok z celkovej zamestnanosti v Turecku je väčší u žien ako mužov. Podiel žien pracujúcich na polovičný úväzok predstavuje 27 %, kým podiel mužov iba 7 percent. Od roku 2000 sa podiel žien pracujúcich na polovičný úväzok v pomere k mužom zvýšil.

 

Zdroj: Obchodno-ekonomické oddelenie Tureckého veľvyslanectva na Slovensku